SĂ NE DEZVOLTĂM VIEȚILE, COMUNITĂȚILE, IDENTITĂȚILE FĂRĂ DROGURI
« Înapoi la Materiale informative privind sănătatea publică

SLOGANUL CAMPANIEI NATIONALE ANTIDROG

SĂ NE DEZVOLTĂM
VIEȚILE
COMUNITĂȚILE
IDENTITĂȚILE
FĂRĂ DROGURI


Scurtă prezentare a estimărilor privind consumul de droguri în Uniunea Europeană

Canabis
• 78,9 milioane sau 23,3% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat canabis pe parcursul vieţii
• 19,3 milioane sau 5,7% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat canabis în ultimul an
• 14,6 milioane sau 11,7% dintre tinerii adulți (15-34 de ani) au consumat canabis în ultimul an
• 0,4% şi 22,1% – procentul minim şi cel maxim estimate la nivel naţional cu privire la consumul de canabis din ultimul an în rândul tinerilor adulţi

Cocaină
• 15,6 milioane sau 4,6% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat cocaină pe parcursul vieţii
• 3,4 milioane sau 1% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat cocaină în ultimul an
• 2,3 milioane sau 1,9% dintre tinerii adulţi (15-34 de ani) au consumat cocaină în ultimul an
• 0,2% şi 4,2% – procentul minim şi cel maxim estimate la nivel naţional cu privire la consumul de cocaină din ultimul an în rândul tinerilor adulţi

Amfetamine
• 12 milioane sau 3,5% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat amfetamine pe parcursul vieţii
• 1,6 milioane sau 0,5% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat amfetamine în ultimul an
• 1,3 milioane sau 19% dintre tinerii adulţi (15-34 de ani) au consumat amfetamine în ultimul an
• 0,0% şi 2,5% – procentele minim şi maxim estimate la nivel naţional cu privire la consumul de amfetamine din ultimul an în rândul tinerilor adulţi

Ecstasy
• 12,3 milioane sau 3,6% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat ecstasy pe parcursul vieţii
• 2,1 milioane sau 0,6% dintre adulţi (15-64 de ani) au consumat ecstasy în ultimul an
• 1,8 milioane sau 1,4% dintre tinerii adulţi (15-34 de ani) au consumat ecstasy în ultimul an
• 0,1% şi 3,1% – procentul minim şi cel maxim estimate la nivel naţional cu privire la consumul de ecstasy din ultimul an în rândul tinerilor adulţi

Opiacee
• 1,3 milioane de consumatori problematici de opiacee (15-64 de ani)
• Principalul drog menționat în aproximativ 41 % dintre toate cererile de tratament pentru consumul de droguri din Uniunea Europeană
• 700.000 de consumatori de opiacee au primit tratament de substituție în anul 2013
• Din totalul deceselor înregistrate în Europa la grupa de vârsta 15-39 de ani, 3,4 % sunt cauzate de supradoze, iar opiaceele sunt prezente în 66 % din cazurile de supradoză fatală.

LEGISLATIE ÎN DOMENIUL ANTIDROG

Legislaţie internaţională în domeniul antidrog

Convenţii internaţionale Ratificate la nivel naţional prin:
Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin protocolul din 1972; Decretul nr. 626 din 1973 pentru aderarea României la Conventia unica asupra stupefiantelor din 1961 şi la protocolul privind modificarea acesteia;
Convenţia naţiunilor unite din 1971 asupra substanţelor psihotrope; Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971 şi la Conventia contra traficului ilicit de stupefiante şi substante psihotrope din 1988;
Convenţia din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope; Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971 şi la Conventia contra traficului ilicit de stupefiante şi substante psihotrope din 1988;
Convenţia cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva la 21 mai 2003; Legea nr. 332/2005 de aderare a României la Convenţia cadru WHO pentru controlul tutunului (M.Of. nr. 1088/02.12.2005);
Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena în data de 5 mai 2006. Legea nr. 214/02.07.2007 de aderare a României la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est (M.Of. nr. 475/16.07.2007).

Legislaţie naţională în domeniul antidrog

- Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
- Hotărârea nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 339 din 5 decembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;
- Hotărârea nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri;
- Legea nr. 64/ 2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei;
- Hotărâre nr.461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog
- Legea nr. 194 din 7 noiembrie 2011 republicată, privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
- Ordinul nr. 103 din 26.04.2012 privind aprobarea Procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevazute de acte normative în vigoare, şi a cuantumului tarifelor de autorizare si evaluaren
- H.G. nr. 784/09.10.2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020
- H.G. nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
- H.G. nr. 78/24.06.2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
- H.G. nr. 684/19.08.2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
- H.G. nr. 659/19.08.2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

Legislaţie în domeniul precursorilor de droguri

Texte internaţionale
- Convenţia din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope
Reglementări comunitare
- Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii de droguri;
- Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului privind supravegherea comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe;
- Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 care stabileşte modalităţile de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii de droguri şi ale Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului cu privire la regulile ce trebuie stabilite pentru supravegherea comerţului cu precursori între Comunitate şi ţările terţe.

Reglementări naţionale
- O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri aprobată prin Legea nr.186/2007;
- Legea nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;
- H.G. nr. 358/2008 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi pentru modificarea H.G. nr. 1489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog.

Alte acte normative incidente
- Lege nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţie secundară (acte normative incidente, ordine, dispoziţii)

- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
- Ordinul comun MSP şi MIRA nr. 770 şi respectiv nr. 192 din 2007 pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi prevalenţa infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile, etc. (Anexa nr. 1);
- Ordin nr. 1389 din 4 august 2008 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri;
- Ordin nr. 1216/C din 18 mai 2006 privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri;
- Decizia nr. 16 din 2 octombrie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri;
- Decizia nr. 17 din 2 octombrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;
- Ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Justiţiei nr. 898/725/2002 privind măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare;
- Hotărârea nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
- Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului;
- Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- Ordonanţa nr. 27 din 30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- O.U.G. nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.


Dr. POPESCU LOTITA
COORDONATOR PN V